Chinese traditional English German Russian Serbian

Uprava za agrarna plaćanja  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisala je Konkurs o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini.

 Ovim podsticajima obuhvaćene su sledeće nepoljoprivredne investicije u:

sektoru ruralnog turizma – prihvatljive investicije su ulaganje u izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, a u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, kako bi zadovoljili propise kojima se uređuje turizam/ugostiteljstvo

sektoru umetničkih zanata/domaće radinosti u kojem su prihvatljive investicije: ulaganja u nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisima kojima se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.

Podsticaji za prihvatljive investicije u sektoru ruralnog turizma obuhvataju:

 1. Izgradnju novih (autentičnih ugostiteljskih) objekata u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu
 2. Radove investicionog I tekućeg održavanja postojećih autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva I tradicionalne arhitekture
 3. Poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije I nabavke dvorišnog mobilijara radi unapređenja ponude I pružanja usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima ili seoskom turističkom domaćinstvu
 4. Parterno uređenje dvorišta utentičnih ugostiteljskih objekata u domaćoj radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva
 5. Opremanje autentičnih ugostiteljskih objekata u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu radi unapređenja ponude I pružanja ugostiteljskih usluga
 6. Promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu.

Podsticaji za prihvatljive investicije u sektoru starih I umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti obuhvataju:

 1. Nabavku opreme radi očuvanja I unapređenja stari I umetničkih zanata I poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, a koji su u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju poslovi koji se smatraju starim I umetničkim zanatima I poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih I vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.
 2. Promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu

U skladu sa propisima kojima se uređuju podsticaji u poljoprivredi I ruralnom razvoju, pravo na korišćenje podsticaja imaju:

 1. fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
 2. preduzetnik,
 3. pravno lice -
 • privredno društvo (mikro I malo)
 • zemljoradnička zadruga.

Opšti uslovi  za podnošenje prijave su da podnosilac prijave bude upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom, da nema dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita, da za investiciju za koju podnosi prijavu ne kosristi podsticaje po nekom drugom osnovu, da je investicija realizovana u periodu od 1. Maja tekuće kalendarske godine do 31.oktobra sledeće kalendarske godine, da je iznos pojedinih računa za prihvatljive investicije veći od 20.000 dinara bez uračunoatog poreza na dodatu vrednost, da ima pripremljen biznis plan za investicije veće od 500.000 dinara.

Posebni uslovi za podnošenje prijava za podsticaje u sektoru ruralnog turizma su: da je objekat kategorisan kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave za pružanje turističko-ugostitelljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinsvu I evidentiran u Registru turizma; da su katastarske parcele I objekat investicije za koju se podnosi konkursna prijava u vlasništvu podnosioca prijave ili ako na njih polaže pravo zakupa ima overen ugovor kod nadležnog organa zaključen sa zakupodavcem na period korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi konkursna prijava; da pruža turistima usluge smeštaja I usluživanja hrane I pića u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva I/ili da organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista pruža ugostiteljske usluge u skladu sa propisom kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje u sektoru starih I umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti su: da je registrovano u Agenciji za privredne registre, da je razvrstano u mikro ili malo pravno lice prema podacijma iz finansijskog izveštaja iz prethodne godine; da je registrovano za očuvanje starih I umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, što je 50 %  od ove vrednosti, odnosno 65% ukoliko je investicija realizovana u području sa otežanim uslovima rada.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u sektoru ruralnog turizma  je 3.000.000 dinara. Iznos podsticaja po korisniku u sektoru starih I umetničkih zanata I domaće radinosti je 500.000 dinara.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u okviru oba sektora je 3.000.000 dinara.

Glavni cilj projekta je doprineti lokalnom ekonomskom razvoju kroz razvoj ruralnog turizma kao vida malog porodičnog biznisa. Cilj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede kroz subvencionisanje ekonomskih aktivnosti je revitalizacija sela, vraćanje života u selo, udahnuti selima novi život uz prihvatanje modernih, svetskih standarda I tendencija, a održavanje duha I tradicije. Od turizma se očekuje da bude značajan faktor integralnog razvoja ruralnih područja I sela.

Tabela 1. Struktura smeštajnih kapaciteta seoskih turističkih domaćinstava u R. Srbiji u 2018.godini

 

Broj soba

Broj ležajeva

Seoska turistička domaćinstva - ukupno

616

1680

Seoska turistička

domaćinstva sa 4 *

90

221

Seoska turistička

domaćinstva sa 3 *

394

1.082

Seoska turistička

domaćinstva sa 2 *

122

349

Seoska turistička

domaćinstva sa 1 *

10

28

Izvor: Republički zavod za statistiku, Saopštenje za avgust 2018. UT10, http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20181264.pdf.

Tabela br.2 Registrovana seoska domaćinstva u Srbiji

Srbija-ukupno

RZZS

TOS

domaćinstva

191

221

sobe

616

752

kreveti

1.680

2.237

Izvor: Republički zavod za statistiku, http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20181264.pdf i interna dokumentacija TOS-a

Podnošenjem prijave na Obrascu - Prijava za korišćenje podsticaja unapređenja ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godinu , Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede, pokreće se postupak za ostvarivanje prava na podsticaje.

Obrazac prijave neophodno je čitko popuniti I potpisati I sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Konkurs o uslovima i  načinu korišćenja  podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini”. Prijava se podnosi  lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

U skladu sa Konkursom, rok za prijave za korišćenje podsticaja je do 27.09.2019. godine.

Informacije u vezi sa raspisanim Konkursom dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i na telefon Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 i 011/30-20-101 svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Blog

No Internet Connection