Chinese traditional English German Russian Serbian

Bankarska garancija

Bankarska garancija je sredstvo obezbeđenja potraživanja i predstavlja pismenu ispravu kojom se banka obavezuje prema primaocu garancije (korisniku) za slučaj da treće lice ne ispuni obavezu o dospelosti potraživanja, izmiri obavezu ako budu ispunjeni uslovi navedeni u garanciji. 
MicroFinance Consulting svojim klijentima pruža kompletnu podršku tokom poslova obezbeđivanja bankarskih garancija koji, između ostalog, uključuju:

• Prikupljanje potrebne dokumentacije,
• Analizu finansijskog potencijala i mogućnosti za uzimanje garancija,
• Pregovore sa bankama oko uslova realizacije bankarske garancije i dr.

Osnovna prednost bankarske garancije ogleda se u njenoj bržoj i efikasnijoj realizaciji, obzirom na to da u slučaju izvršenja obaveze od strane dužnika poverilac po pravilu ne mora pokretati sudski spor radi namirenja svog potraživanja. Bankarska garancija je sigurnija u odnosu na jemstvo i hipoteku, budući da za ispunjenje dužnikove obaveze garantuje banka kao finansijska institucija. 
Korisnik garancije može svoja prava iz garancije ustupiti trećem licu samo sa ustupanjem potraživanja koje je obezbeđeno garancijom i prenosom svojih obaveza u vezi sa obezbeđenim potraživanjem. 
MicroFinance Consulting je spreman da svojim resursima i znanjem, stane iza Vas i pomogne u realizaciji zahteva, a svoju proviziju naplati nakon odobrenja bankarske garancije

Image
No Internet Connection