Chinese traditional English German Russian Serbian

Projektno finansiranje

Projektno finansiranje, odnosi se pre svega na finansiranje projekata izgradnje stambeno-poslovnih objekata, koji su predmet prodaje ili iznajmljivanja na tržištu. 
Krediti se odobravaju pravnim i fizičkim licima, koji u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji učestvuju u realizaciji stambeno - poslovnih objekata, kao investitori odnosno odgovorni izvođači radova i poseduju značajne reference u izgradnji investicionih objekata. 
Preduslov za dobijanje ovog kredita je da podnosilac zahteva obezbedi u skladu sa Zakonom, dokaz o pravu svojine i kompletnu tehničku dokumentaciju za izvođenje radova izgradnje objekata. 
Korisnik kredita je u obavezi da osnuje novo preduzeće i učestvuje u celokupnoj investiciji sa minimalnim iznosom od 30% do 40%. 
Kredit se isplaćuje korisniku sukcesivno i namenski koristi, prema utvrđenoj dinamici povlačenja sredstava, a nakon podnošenja izveštaja, odnosno situacije overene i odobrene od strane konsultanta i banke. Klijent počinje sa otplatom kredita ne ranije od završetka gradnje objekta koji je predmet finansiranja i prilagođen je planiranoj projekciji prodaje nekretnina. 
Kao obezbeđenje navedenog kredita Banka uzima zalogu nad kapitalom novoosnovane firme. 
MicroFinance Consulting je spreman da svojim resursima i znanjem, stane iza Vas i pomogne u realizaciji kreditnog zahteva, a svoju proviziju naplati nakon realizacije kreditnog zahteva.

Image
No Internet Connection