Chinese traditional English German Russian Serbian

Pod pojmom analize podrazumeva se naučno istraživanje I objašnjavanje raščlanjivanjem celine na sastavne delove I razmatranje svakog dela pojedinačno I u odnosu na druge delove te celine. Na osnovu informacija do kojih se dolazi analizom mogu se doneti racionalne odluke.

Kod poslovanja preduzeća, analiziraju se angažovana sredstva, poslovni rezultat I osnovne funkcije procesa reprodukcije. Analiza preduzeća posmatra se sa aspekta finansijskih analiza (analiza bilansa stanja i uspeha, izveštaja o novčanim tokovima) I analiza osnovnih funkcija preduzeća.

finansijska analiza bavi se istraživanjem funkcionalnih odnosa između bilansa stanja i uspeha, I utvrđivanjem stanja gotovine preduzeća. Ove analize usmerene su na ispitivanje finansijskog položaja, aktivnosti I rentabilnosti poslovanja preduzeća sa naglaskom na poslovnom rezultatu I rizicima poslovnih prihoda I rashoda.

Svrha (cilj) analize razlikuje se u zavisnosti od toga da li je korisnik analize samo preduzeće – interna svrha (cilj), ili je korisnik treće lice van preduzeća- eksterna svrha (cilj).                  

Koja vrsta analiza će se vršiti zavisi od krajnjih ciljeva, korisnika, predmeta, vremena psmatranja I instrumenata analize. Na osnovu toga razlikuju se :

  • Interna i eksterna analiza – zavisno od krajnjeg korisnika analize
  • Analiza bilansa stanja i uspjeha – ocenjuje poslovnu efikasnost
  • Analiza stanja I analiza razvoja – u toku određenog vremenskog perioda
  • vizuelna analiza, račun pokrića, racionalna analiza, analiza toka kapitala I analiza novčanog toga – analize zasnovane na posmatranju bilansa stanja I/ili uspeha, stepena likvidnosti I rentabilnosti, utvrđivanju strukture aktive i kapitala, finansijskih transakcija, bruto priliva I odliva finansija.

Najčešće korišćene metode za analizu su metoda raščlanjivanja (složene veličine se raščlanjuju na sastavne delove),  metoda upoređivanja gde se upoređuju najmanje dve uporedive veličine I metoda standardizacije koja se zasniva na usvojenim standardima.

Koja će metoda I analiza biti korišćene zavisi od toga ko je korisnik finansijske analioze I u koje svrhe će koristiti istu, pa su najčešći korisnici ovih analiza:

  • Menadžment – koji na osnovu analiza donosi svakodnevne odluke o korektivnim merama u vođenju finansija preduzeća;
  • Vlasnici - dolaze do zaključka da li preduzeće ima dobru prespektivu i da li je finansijski i top menadžment uspešan;
  • Poverioci - da li će njihova potraživanja biti naplaćena u roku dospeća, ili su rizična pa je potrebno tražiti čvrsta obezbeđenja potraživanja;
  • Banke – da li da odobre kredit preduzeću i pod kojim uslovima, odnosno sa kojim obezbeđenjem vraćanja kredita.

Uspešnost finansijske analize uslovljena je materijalnom I formalnom ispravnošću bilansa.

Bilans stanja daje trenutnu sliku veličine i strukture sredstava i njihovih izvora. Aktiva prikazuje sredstva (imovinu) - materijalnu konstrukciju, a pasiva izvore sredstava – kapital organizacije. Zbir aktive I pasive ukazuje na kvantitet sredstava, dok njihova struktura ukazuje na kvalitet sredstava I izvore sredstava.

Bilans uspeha je račun gubitka i dobitka I predstavlja pregled rashoda i prihoda u određenom obračunskom periodu čijim poređenjem ustanovljujemo rezultat poslovanja preduzeća.

Izveštaj o gotovinskim tokovima predstavlja priliv i odliv gotovine ili jednostavno novčani tok kao rezultat poslovnih, ulagačkih I finansijskih aktivnosti preduzeća. Gotovinski tokovi iz poslovnih aktivnosti predstavljaju najvažniji pokazatelj sposobnosti organizacije da ostvari dovoljne gotovinske tokove za otplatu svojih obaveza, za očuvanje poslovne sposobnosti, plaćanje dividendi i ulagačke aktivnosti, bez korišćenja eksternih izvora finansiranja.

Ako analizu poslovanja posmatramo sa finansijskog aspekta, a za potrebe menadžera, onda ona mora obuhvatati analizu finansijskog rezultata, uslova, strukture I analizu promena u organizaciji.

Zadatak analize finansijskih izveštaja je da prepozna prednosti organizacije kako bi se one mogle u potpunosti iskoristiti, ali I da prepozna slabosti kako bi se preduzele adekvatne mere za zaštitu ili ublažavanje negativnih posledica.

Osnovni cilj finansijske analize je uočavanje i sagledavanje slabosti koje mogu dovesti do problema u organizaciji u budućem periodu i preduzimanje adevkatnih mera za njihovo otklanjanje.

Blog

No Internet Connection