Chinese traditional English German Russian Serbian

StarTech je program podrške namenjen domaćim preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i Start up kompanijama i timovima u osnivanju. Reč je o dodeli grantova privrednicima u vidu bespovratnih sredstava, čija se pojedinačna vrednost kreće u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 dolara, u zavisnosti od vrste tražene podrške, kao i od korisnika sredstava.

MicroFinace Consulting može da Vam pomogne u izradi neophodne dokumentacije, kao i celokupne pripreme projektra, sve do realizacije istog. Za više informacija možete nas pozvati na naznačeni kontakt telefon, ili nam se obratiti putem email adrese.

Cilj ovakvog programa je podsticanje i ubrzanje rasta domaćih kompanija kroz digitalizaciju, odnosno transformaciju tradicionalne ekonomije u digitalnu. Ovakva transformacija podrazumeva usmeravanje domaće ekonomije ka izvozu, čiji se radni procesi isključivo zasnivaju na stručnosti i znanju kadrova, odnosno uvođenju savremenih digitalnih procesa.

StarTech program je nov program koji je krenuo sa radom 31.03.2021. godine i biće otvoren sve do 04.06.2021. godine do kada sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici imaju prava da konkurišu, a reč je o najvećoj donaciji privredi koju finansira privatni sektor, odnosno kompanija Philip Morris International (PMI). Ukupna sredstva fonda iznose pet miliona dolara, pri čemu je planirano da 3,5 miliona bude usmereno firmama kroz grantove za direktnu podršku, dok će preostalih 1,5 miliona dolara biti iskorišćeno u cilju unapređenja regulatornog okvira za poslovanje, promociju preduzetništva, inovatora, inovacija, odnosno sprovođenje programa će se odvijati kroz tri komponente, od čega će prve dve biti finansirane sa navedenih 3,5 miliona dolara, dok će treća komponenta biti finansirana sa preostalim iznosom do planiranih 5 miliona dolara.

Aktivnosti koje se mogu finansirati iz programa grantova su:

 1. Razvoj inovacije kroz primenu novih ili znatno poboljšanih proizvoda/usluga, procesa, marketinških metoda ili novih metoda poslovanja u organizaciji ili odnosima preduzeća sa okruženjem;
 2. Digitalna transformacija preduzeća, odnosno primena digitalno-tehnoloških rešenja koja će uticati na unapređenje, reorganizaciju poslovanja i poboljšanje poslovnih performansi preduzeća.

Projektovane su tri partije, takozvana LOT-a u zavisnosti od vrste korisnika bespovratnih sredstava, kao i vrste pružene podrške, odnosno:

LOT 1 namenjen je Start up kompanijama i timovima koji su sačinjeni od maksimalno 5 (pet) članova sa inovativnim idejama.

Uslov je da kompanija nije osnovana pre 01.01.2019. godine, a da kao rezultat planiranog projekta koji bi bio finansiran iz sredstava projekta StarTech Start up firma priloži dokaz koncepta i/ili prototip i/ili implementacija i/ili komercijalizacija inovacije.

Pored uslova koji se odnosi na datum osnivanja, Start up kompanije moraju da budu u većinskom domaćem vlasništvu, odnosno u 100% privatnom vlasništvu. Takođe, kompanije ne sme da ima zabeležene blokade duže od 30 dana u periodu od 2019. do dana podnošenja zahteva, odnosno da je firma izmirila sve obaveze po osnovu javnih prihoda.

Odgovorne osobe, odnosno vlasnici ili zakonski zastupnici moraju biti osobe koje nisu krivično osuđivane.

Dokumentacija koju je potrebno da prilože Start up kompanije koje apliciraju za StarTech program su sedeće:

 1. Prijava za stručnu podršku,
 2. Biznis plan,
 3. Radne biografije,
 4. Bilans stanja i Bilans uspeha za 2019. i 2020. godinu, ukoliko je u pitanju preduzetnička radnja aplikant, potrebno je da promet po tekućim računima,
 5. Izjava kao i
 6. PP prezentacija poslovanja firme.

LOT 2 Sa ciljem podrške mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima u razvoju inovacije, odnosno digitalne transformacije.

Pravna lica, odnosno preduzetnici imaju prava da konkurišu za StarTech program LOT2 ukoliko su osnovani najkasnije 31.12.2018. godine, a da kao rezultat planiranog projekta koji bi bio finansiran iz pomenutog projekta firma ima za cilj implementaciju i/ili komercijalizaciju inovacije i/ili digitalnu transformaciju. Kompanije mogu ga ostvare subvenciju od 25.000 do 50.000 dolara, uz prilaganja gotovinskog udela u procentualnom iznosu od 20% od ukupnog iznosa investicije.

Pored uslova koji se odnosi na datum osnivanja,  mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici moraju da budu u većinskom domaćem vlasništvu, odnosno u 100% privatnom vlasništvu. Takođe, kompanije ne sme da ima zabeležene blokade duže od 30 dana u periodu od 2019. do dana podnošenja zahteva, odnosno da je firma izmirila sve obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je u bilansima za 2019. i 2020. godinu evidentirana dobit.

Odgovorne osobe, odnosno vlasnici ili zakonski zastupnici moraju biti osobe koje nisu krivično osuđivane.

Pod investicijom/digitalnom transformacijom podrazumeva se proizvodnja novih proizvoda/usluga za svet/domaće tržište/preduzeće, ili modifikacija proizvoda/usluga.

 

Dokumentacija koju je potrebno da prilože MMSPP koje apliciraju za StarTech program su sedeće:

 1. Prijava za stručnu podršku
 2. Biznis plan – opis projekta
 3. Biznis plan – budžet projekta i finansijske projekcije
 4. Radne biografije
 5. Izjave,
 6. Bilans stanja i bilans uspeha za 2019. i 2020 godinu.

LOT 3 Sa ciljem podrške mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima u razvoju inovacije, odnosno digitalne transformacije, sa izlaskom na ino-tržište, ili povećanjem broja radnim mesta.

Pravna lica, odnosno preduzetnici imaju prava da konkurišu za StarTech program LOT2 ukoliko su osnovani najkasnije 31.12.2018. godine, a da kao rezultat planiranog projekta koji bi bio finansiran iz pomenutog projekta firma ima za cilj implementaciju i/ili komercijalizaciju inovacije za izvozno tržište, i/ili digitalnu transformaciju i novootvorena radna mesta, i/ili digitalnu transformaciju i ostvaren izvoz. Kompanije mogu ga ostvare subvenciju od 50.000 do 100.000 dolara, uz prilaganja gotovinskog udela u procentualnom iznosu od 30% od ukupnog iznosa investicije.

Pored uslova koji se odnosi na datum osnivanja,  mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici moraju da budu u većinskom domaćem vlasništvu, odnosno u 100% privatnom vlasništvu. Takođe, kompanije ne sme da ima zabeležene blokade duže od 30 dana u periodu od 2019. do dana podnošenja zahteva, odnosno da je firma izmirila sve obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je u bilansima za 2019. i 2020. godinu evidentirana dobit.

Odgovorne osobe, odnosno vlasnici ili zakonski zastupnici moraju biti osobe koje nisu krivično osuđivane.

Dokumentacija koju je potrebno da prilože MMSPP koje apliciraju za StarTech program su sedeće:

 1. Prijava za stručnu podršku
 2. Biznis plan – opis projekta
 3. Biznis plan – budžet projekta i finansijske projekcije
 4. Radne biografije
 5. Izjave,
 6. Bilans stanja i bilans uspeha za 2019. i 2020 godinu.

U okviru progarama postoje dozvoljeni i nedozvoljeni troškovi. U nastavku teksta nabrojaćemo neke od njih;

Kao dozvoljeni troškovi u okviru programa StarTech prihvata se sledeće:

 1. Angažovanje eksternih eksperata-stručnjaka
 2. U cilju implementacije novih tehnologija, troškovi stručnog osposobljavanja;
 3. Zapošljavanje novih kadrova (uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu - maksimalno 30% ukupnih troškova projekta);
 4. Kupovina opreme neophodne za realizaciju projekta;
 5. Kupovina materijala za istraživanje i razvoj prototipa;
 6. Tošak marketinga u cilju promocije finalnog proizvoda ili usluge (maksimalno 20% ukupnih troškova projekta);
 7. Registracija patenta i prateći troškovi;
 8. Trošak dobijanje sertifikata i standarda

Kao nedozvoljeni troškovi u okviru programa StarTech, ne prihvata se sledeće:

 1. Podizanje novca sa namenskog računa projekta.
 2. Otplata kamate ili dugova;
 3. Plaćanje putnih troškova (uključujući dnevnice);
 4. Troškovi angažovanja novih zaposlenih ili preseljenja;
 5. Davanje kredita trećim licima;
 6. Kupovina zgrada ili zemljišta ili bilo kakvo renoviranje;
 7. Dupliranje troškova ukoliko se finansiraju kroz neku drugu akciju ili radni program iz drugih izvora finansiranja;
 8. Plaćanje obaveza za moguće gubitke ili dugove u budućnosti;
 9. Plaćanje troškovt koji su nastali pre početka realizacije projekta;
 10. Plaćanje gubitka po osnovu negativnih kursnih razlika, naknade ili kazne;
 11. Troškove reprezentacije,

Za vise informacija o projektu i načinu realizacije istog pozovite nas na kontakt telefon naznačen na sajtu i zakažite sastanak!

Blog

No Internet Connection