Chinese traditional English German Russian Serbian

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede raspisuje Konkurs za 2019. godinu  za programe sertifikacije sadnog materijala I klonsku selekciju voćaka, vinove loze I hmelja. Ovim konkursom uređuje se podrška programima koji se odnose na programe  sertifikacije I klonske selekcije, I to za:

  • Pripremu terena, izgradnju i montažu mrežanika i/ili staklenika sa opremom za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, inicijalnih (primarnih) biljaka, odnosno biljaka predosnovne i osnovne kategorije, kao I za obavljanje aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kupovinu opreme, reagenasa i indikator biljaka za njihovo testiranje i retestiranje i obavljanja tih aktivnosti,
  • Jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja. Ova podrška podrazumeva i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno obavljanje aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna klonska selekcija za podloge i domaće stvorene sorte, individualna klonska selekcija: predklonska selekcija, selekcija kandidat klonova i završno ispitivanje klonova

U skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi I ruralnom razvoju, pravo na korišćenje podsticaja za sertifikaciju I klonsku selekciju imaju sva pravna lica I preduzetnici upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom I upisani u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, a u skladu sa zakonom kojim je uređena proizvodnja sadnog materijala. Još jedan od uslova je da ispunjavaju uslove u pogledu sprovođenja sertifikacije u skladu sa posebnim propisima kojima je uređena ova oblast.

Rang listu podnosilaca utvrđuje posebna Komisija koja ispituje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje. Ugovorom o korišćenju sredstava uređuju se međusobna prava I obaveze, obim aktivnosti, način njihovog izvršavanja, kao I iznos podsticaja. Sam Ugovor se zaključuje nakon izvršene inspekcijske kontrole kada se rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje sredstava.

Korisnik sredstava je u obavezi da po realizaciji podsticaja dostavi Ministarstvu izveštaj o realizaciji, a najkasnije do 30.juna naredne godine. Izveštaj mora sadrži podatke kojima se dokazuje da su sprovedene sve planirane aktivnosti, kao I dokaze o namenskom korišćenju sredstava ostvarenih po osnovu podsticaja.

Sredstva iz podsticajnog programa isplaćuju se iz dva dela I to 50% po potpisivanju Ugovora, dok se ostatak isplaćuje po oceni Izveštaja i to za maksimalan ukupan iznos do 10.000.000 dinara.  Troškovi i aktivnosti koji su predmet podsticaja mogu biti izvršeni od  01.01.2019. godine, pa do 31.03.2020. godine.

Prijava se podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja od 01.09.2019. do 30.09.2019. godine.

Blog

No Internet Connection