Chinese traditional English German Russian Serbian

akreditivi (šta su, kada se koriste, kome su namenjeni, kada i na koji način se zahteva akreditiv od banke…)

U poslovanju jedne firme može se desiti da dobavljač dobara, odnosno robe, zahteva da se plaćanje izvrši akriditivom. Akreditiv ima ulogu sredstva za obezbeđenje potraživanja dobavljača prema naručiocu.

Akreditiv je aktivni bankarski posao regulisan odredbama čl.1072-1082. Zakona o obligacionim odnosima. Najčešće se koristi u kupoprodajnim ugovorima koji imaju element inostranosti. Kada se sedište prodavca I kupca nalaze u različitim državama (kod međunarodne kupoprodaje), akreditiv ima ulogu sredstva za plaćanje I sredstva obezbeđenja potraživanja.

Naplata / plaćanje robe uslovljeno je podnošenjem dokumenata predviđenih akreditivom, a u slučaju da klijent ne obezbedi pokriće, banka kupca je dužna da to izvrši umesto njega.

Za realizaciju akreditivnog poslovanja, banka koristi swift tehnologiju i primenjuje međunarodna pravila poslovanja.

akreditivi se najčešće dele na:

  1. Nostro (uvozni) akreditivi- koje domaći uvoznici otvaraju u korist inostranog prodavca (izvoznika),
  2. Loro (loro) akreditivi- koje inostrani kupac otvara domaćem izvozniku (prodavcu),
  3. Opozivi akreditivi- oni se mogu u svako doba izmeniti ili opozvati bez informisanja korisnika o tome. Za korisnika je izuzetno važno da odmah kod otvaranja akreditiva u njegovu korist proveri da li je reč o opozivom ili neopozivom akreditivu.
  4. Neopozivi akreditivi- ne može se opozvati bez saglasnosti korisnika.
  5. Prenosivi i neprenosivi akreditivi - označavaju mogu li sovi akreditivi se mogu prenositi s korisnika akreditiva na drugu osobu. Prenosivi akreditiv mora biti izričito označen kao prenosivi. Ukoliko akreditiv nije označen smatra se da je neprenosivi.
  6. Obični (jednokratni) akreditivi - služe za jednokratno povlačenje akreditivnog iznosa i u praksi se upotrebljava pri jednokratnoj isporuci robe.
  7. Rotativni (revolving) akreditivi - akreditivi koji ne prestaju važiti povlačenjem akreditivnog iznosa, već se nakon naplate obnavljaju ponovo na početni iznos. Obnavljanje (revolving) traje dok se ne postigne maksimalni iznos koji je određen iznosom ili brojem revolvinga.
  8. akreditivi po viđenju - isplaćuju se odmah nakon podnošenja dokumenata.
  9. Terminski akreditivi - akreditivi čija je naplata odgođena na određeno vreme

Akreditiv funkcioniše po nalogu klijenta, kada banka izdaje nalog da se kod iste ili neke druge banke stavi na raspolaganje određena svota novca trećem licu (dobavljaču) za određeno vreme.

Akreditiv mora biti u pisanoj formi, nezavisno od ugovora o prodaji ili drugog pravnog posla na osnovu kog je otvoren. Prihvatanjem zahteva nalogodavca za otvaranje kredita, akreditivna banka se obavezuje da će korisniku akreditiva isplatiti određenu svotu novca ako do određenog vremena budu ispunjeni uslovi koji su navedeni prilikom podnošenja naloga za otvaranje akreditiva.

Otvaranjem akreditiva, odnosi korelišu između najmanje tri lica – nalogodavca za otvaranje akreditiva (kupac, uvoznik robe, investitor radova), akreditivna banka I korisnik akreditiva (prodavac, dobavljač, izvoznik robe ili izvođač radova). U poslu otvaranja akreditiva može učestvovati I banka sa sedištem u zemlji korisnika akreditiva kao posrednik.

Korisnik dokumentarnog kredita stiče pravo da od banke zahteva isplatu novčanog iznosa jedino na osnovu transportnih dokumenata koja u akreditivnom poslu imaju veliki značaj.

Klasičan primer funkcionisanja akreditiva podrazumeva da nalogodavac, odnosno kupac dobara, otvara akreditiv kod banke I na njega polaže sredstva u korist prodavca, odnosno korisnika akreditiva. Nakon toga banka dostavlja prodavcu informacije o akreditivu I visini sredstava koje glase na akreditiv. Na taj način, banka uslovljava prodavca raspolaganjem akreditiva time što mora isporučiti robu nalogodavcu- kupcu akreditiva.

Blog

No Internet Connection