Chinese traditional English German Russian Serbian

Transferne cene i dostavljanje izveštaja o poslovanju između povezanih lica je obaveza svih privrednih subjekata ukoliko su poslovali sa povezanim licima.

U cilju sprečavanja nezakonitih radnji, kao što je izbegavanje plaćanja poreza ili dvostruko oporezivanje, poreski organi moraju da kontrolišu transferne cene. Pri postupku kontrolisanja transfernih cena, najveću prepreku predstavlja nepostojanje potpunih I tačnih informacija o grupama povezanih kompanija I njihovim međusobnim transakcijama, ali I objektivna procena transfernih cena u slučaju postojanja tih informacija.

Kako izveštaj o transfernim cenama u punom obimu sadrži veliki broj podataka, poreskim obveznicima je omogućeno da, uz ispunjenje nekih preduslova, podnose izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku.

Osnovicu za izradu studije o transfernim cenama predstavlja ukupna vrednost ostvarenog prometa dobara I usluga koje je obveznik imao sa povezanim licem u toku poreskog perioda za koji se predstavlja bilans. Da li će obveznik biti u obavezi da dostavi skraćenu studiju o transfernim cenama ili studiju u punom obliku zavidi od ukupnog iznosa ostvarenog prometa sa povezanim licem. Vrednost transakcija iskazuje se kroz neto cenu u računu ili ugovoru bez iskazanog PDV-a.

Obveznik ima pravo da dostavi studiju  o transfernim cenama  u skraćenom obliku ukoliko ispuni jedan od dva navedena uslova:

  • da je transakcija sa povezanim licem jednokratna u poslovnoj godini za koju se podnosi poreski bilans i da vrednost transakcije nije veća od 8.000.000 dinara (
  • da ukupna vrednost transakcija sa jednim povezanim licem u toku poslovne godine za koju se podnosi poreski bilans nije veća od 8.000.000 dinara .

Transakcije za koje se može sastaviti skraćeni izveštaj o transfernim cenama su nabavka, prodaja, finansijski i operativni lizing i ostale vrste prometa dobara i usluga. Transakcije za koje poreski obveznici ne mogu podneti izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku su zajmovi i krediti.

Kada su dva povezana lica imala transakcije u većem obimu od propisanih 8 miliona dinara, koliki je I prag ulaska u PDV sistem a samim tim I za veličinu studije, obveznik mora dostaviti studiju o transfernim cenama u punom obimu.

Izveštaj o transfernim cenama se podnosi Poreskoj upravi u istom roku u kom se podnosi poreska prijava i poreski bilans. Za pravna lica rok je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje porez, a za preduzetnike je rok 15. april tekuće godine za prethodnu godinu. U slučaju da poreski obveznik ne dostavi dokumentaciju u propisanom roku ili ukoliko preda nepotpun izveštaj, rok za podnošenje izveštaja ili dopune se u tom slučaju produžava za 30 do 90 dana, počevši od datuma dobijanja obaveštenja. Nadležni poreski organ obaveštava poreskog obveznika o utvrđenom roku za predaju izveštaja o transfernim cenama, odnosno o roku za dopunu nepotpune dokumentacije.

Za nepodnošenje dokumentacije i Studije o transfernim cenama novčana kazna za pravna lica kreće se od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara. Dodatna kazna ide za odgovorno lice u preduzeću i kreće se od 10.000 do 100.000 dinara. Za preduzetnike su novčane kazne od 50.000 do 500.000 RSD.

Blog

No Internet Connection