Chinese traditional English German Russian Serbian

ipard program, program namenjen ruralnom razvoju, je pretpristupni program Evropske Unije  I predstavlja jednu od prioritetnih oblasti IPA-e (Instrument for Preaccession Assistance- Instrument pretpristupne pomoći). Kada je reč o Srbiji, ipard program odnosi se na period od 2014. do 2020. godine. Da bi zemlja koja je dobila status kandidata za članstvo u EU I da bi mogla da koristi novac iz ipard programa, mora da uspostavi sistem za njegovo planiranje, dodelu I kontrolu. Sistem planiranja, dodele I kontrole zasnovan je na konceptu I pravilima koja važe u okviru ZPP – Zajedničke poljoprivredne politike.

Ovaj program evropske pomoći koje su na pragu ulaska u EU predstavlja pripremu za buduće učešće u kompleksnoj I jasno definisanoj  Zajedničkoj agrarnoj politici Evropske Unije ( CAP- Common agriculture policy).  Zajednička agrarna politika predstavlja set pravila jednakih za sve I podrazumeva zajednički agrarni budžet. Kada država dobije članstvo u EU, ona dobija I svoju kvotu u zajedničkom agrarnom budžetu preko dva fonda- EAFRD (Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) I EAGF (Evropski poljoprivredni garancijski fond).  Kvalitetnim korišćenjem fondova u pretpristupnom periodu I savladavanjem principa na kojima se zasniva CAP, nacionalna poljoprivreda efikasno usvaja način funkcionisanja tih instrumenata.

ipard program je odobren od strane EU I od strane Republike Srbije. Program donacije u Srbiji realizuje se preko Ministarstva poljoprivrede I zaštite životne sredine, Uprave za agrarna plaćanja (www.uap.gov.rs). Konkursi za ipard donacije raspisuju se jednom godišnje sa ukupnim budžetom od 229.970.558€.

Glavni cilj ipard programa je usklađivanje naše poljoprivrede s EU standardima,  unapređenje poljoprivrednog sektora uz pomoć konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda.

Mere podrške ruralnom razvoju definisane ipard programom odnose se na:

 • Ulaganje u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
 • Investiranje u preradu I marketing poljoprivrednih proizvoda
 • Ulaganje u diverzifikaciju poslovnih aktivnosti na gazdinstvu
 • Pripremanje I sprovođenje lokalnih akcionih strategija- LEADER pristup
 • Agroekološke mere I organsku poljoprivredu.

Procedura za konkurisanje je takva da Uprava za agrarna plaćanja raspisuje godišnje konkurse, prihvata konkursnu dokumentaciju I obrađuje je, priprema relevantne priručnike za konkurisanje, odobrava podsticajna sredstva. Korisnici podnose kompletnu dokumentaciju na osnovu kojih Uprava sprovodi administrativnu proveru I kontrolu pre odobravanja zahteva, u toku sprovođenja zahteva, pre isplate novca I pet godina nakon isplate. Nakon toga, zahtevi se rangiraju na osnovu jasno definisanih kriterijuma.

konkurs

Donacije u okviru ipard-a:

MERA 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava sa ukupnim budžetom od 101.386.667€

MERA 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade I prodaje poljoprivrednih I proizvoda ribarstva sa ukupnim budžetom od 82.946.667€.

MERA 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava I razvoj poslovanja sa ukupnim budžetom od 23.333.333€.

Visina donacija je definisana za svaku meru I prema dodatnim kriterijumima, a kreće se od 50-70 % od vrednosti investicije. Specifičnost donacija je da se daju retroaktivno, tj. neophodno je da korisnik prvo uloži novac (sopstveni ili iz kredita) I da realizuje investiciju I tek nakon toga dobija novac prema ugovoru potpisanim sa donatorom.

Korisnik investicija obavezan je da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena I bez suštinskih izmena. Visina donacije kreće se od 10.000€  do 2.000.000€ po korisniku u zavisnosti od zahteva konkretnog poziva.

Aktivni konkursi:

Mera 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

 • Meso
 • Mleko
 • Voće I povrće
 • Usevi

Za korisnike ovog programa mogu da konkurišu proizvođači ili grupe proizvođača upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava I to:

 • Fizička lica u PDV sistemu ili
 • Pravna lica sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti.

Iz donacija je prihvatljivo finansiranje:

 • Izgradnje ili rekonstrukcije nepokretne imovine
 • Kupovine nove mehanizacije I opreme
 • Opštih troškova (izrada projektno tehničke dokumnetacije, troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na konkurs I dr.)

Mera 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade I prodaje poljoprivrednih I proizvoda ribarstva

 • Mleko I mlečni proizvodi
 • Meso I proizvodi od mesa
 • Sektor voća I povrća

Za ove investicije mogu da konkurišu preduzetnici I pravna lica/preduzeća sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti, registrovani u APR-u I sa aktivnim statusom.

Iz donacija mogu biti finansirani:

 • Izgradnja ili poboljšanje nepokretne imovine
 • Kupovina nove mehanizacije I opreme, uključujući I računarski softver do tržišne vrednosti imovine
 • Opšti troškovi (izrada projektno tehničke dokumnetacije, troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na konkurs I dr)

Mera 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava I razvoj poslovanja

Korisnici ovog programa mogu biti poljoprivrednici ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koji se bave poljoprivrednim ili nepoljoprivrednim aktivnostima na selu, mikro I maa privatna pravna lica iz ruralnih područja.

Ove investicije mogu biti iskorišćene za:

 • Izgradnju ili rekonstrukciju nepokretne imovine
 • Kupovina nove mehanizacije I opreme, uključujući I računarski softver do tržišne vrednosti imovine
 • Opšti troškovi (izrada projektno tehničke dokumnetacije, troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na konkurs I dr)

Uslov za sve mere je:

 • Iznos prihvatljivih izdataka se utvrđuje bez PDV-a
 • Prihvatljive su nabavke, radovi I usluge iz zemalja članica Evropske Unije zemalja u pretpristupnom programu.

Neprihvatljivi troškovi u okviru ipard programa:

 • Porezi (uključujući I porez na dodatu vrednost)
 • Kupovina, zakup, lizing zemljišta I postojećih objekata
 • Kazne, finansijski penali I troškovi parničenja
 • Troškovi poslovanja – osim troškova opravdanih prirodom mere ipard programa
 • Polovna mehanizacija I oprema
 • Troškovi konverzije, troškovi I gubici u kursnoj razlici u vezi sa ipard namenskim računom, kao I drugi finansijski troškovi
 • Doprinosi u naturi
 • Kupovina poljoprivrednih proizvodnih prava, životinja, jednogodišnjih biljaka I njihova sadnja
 • Troškovi održavanja, amortizacije ili zakupa, osim u slučajevima opravdanim prirodom mere ipard programa
 • Troškovi I plaćanja nastalih od strane državne administracije prilikom upravljanja I sprovođenja pomoći, troškovi upravljanja I operativne strukture, režijski troškovi, troškovi zakupnine I plate za zaposlene, osim u slučajevima opravdanim merama ipard programa

proces

Slika 2: Proces za korisnika- od potpisivanja ugovora do isplate sredstava

Blog

No Internet Connection