Chinese traditional English German Russian Serbian

Od samog osnivanja aprila 1992. Godine, Fond za razvoj Republike Srbije svoje aktivnosti usmerava na podsticanje poslovanja pravnih lica I preduzetnika naše zemlje, sa prioritetima podsticaja ravnomernog regionalnog razvoja I razvoja nedovoljno razvijenih područja, podsticanje konkurentnosti I likvidnosti privrede RS, podsticanje zapošljavanja, kao I proizvodnje robe namenjene izvozu. Fond za razvoj RS čini sve da doprinese rastu I razvoju srpske privrede uz razvoj svih krajeva Republike Srbije.

Pomoć privredi od strane Fonda za razvoj realizuje se kreditiranjem uz veoma povoljne uslove. Vrste usluga koje Fond za razvoj nudi privrednim društvima i preduzetnicima su:

 • investicioni krediti
 • Krediti za trajna i obrtna sredstva
 • Kratkoročni krediti
 • Krediti za održavanje tekuće likvidnosti
 • Start- up krediti
 • Krediti za poslovanje u nerazvijenim područjima
 • Krediti za refinansiranje
 • Podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte
 • Garancije.

investicioni krediti – preporučuje se klijentima kojima su neophodna sredstva za finansiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, za izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora.

investicioni krediti za mala, srednja i velika pravna lica odobravaju se sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou uz garanciju poslovne banke, dok je u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou. Ovi  krediti su sa rokom otplate do 10 god, sa mesečnom ili tromesečnom otplatom i sa grejs periodom do  godine. Iznos kredita koji se odobrava kreće se od  1.000.000,00 RSD do maksimalnih 250.000.000,00 RSD. Maksimalni iznos kredita mora biti obezbeđen hipotekom nad nepokretnošću ili nekim drugim predviđenim sredstvom obezbeđenja. Ukoliko postoji garancija poslovne banke, limit zavisi od odobrene garancije, i odobrava se privrednim subjektima sa najmanje 50 zaposlenih radnika.

investicioni krediti za preduzetnike se odobravaju sa rokom otplate do 8 godina i grejs periodom so 1 godine. Odobravaju se sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou uz garanciju poslovne banke, dok je u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou. Visina kredita za preduzetnike određuje se u odnosu na bonitet privrednog subjekta i instrument obezbeđenja. Minimalni iznos kredita za preduzetnike je 300.000,00 RSD.

Krediti za trajna i obrtna sredstva – odobravaju se za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim aktivnostima privrednog subjekta koji se kreditira. Odnose se na nabavku sirovina, materijala, zaliha, ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima.

Za mikro, mala, srednja i velika pravna lica ovi krediti se odobravaju sa rokom ptplate do 4 godine, sa grejs periodom do 6 meseci. Uz obezbeđenje garancije poslovne banke godišnja kamatna stopa iznosi 1%, dok je u ostalim slučajevima 1,8%. Visina kredita i rok otplate određuju se u odnosu na bonitet privrednog subjekta i instrumente obezbeđenja. Fond za razvoj RS preduzetnicima osobrava kredit za trajna i obrtna sredstva po istim ovim uslovima.

Minimalni iznos kredita za sva pravna lica iznosi 1.000.000,00 RSD, a maksimalni iznos po jednom privrednom subjektu sa svim njegovim povezanim licima (ko su povezana lica i koje su njihove obaveze, možete pogledati na našem blogu na linku ....... ) u toku kalendarske godine može biti do 250.000.000,00 RSD ukoliko sredstvo obezbeđenja nije prvoklasna bankarska garancija i sa minimalno 50 zaposlenih radnika.

Kratkoročni krediti – odobravaju se privrednim subjektima za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede. Rok otplate ovih kredita je od 3 do 12 meseci od dana korišćenja, sa kamatnom stopom od 2,5% uz primenu valutne klauzule, po srednjem kursu NBS na dan uplate. Kratkoročni krediti odobravaju se uz instrumente obezbeđivanja: garancije poslovne banke, ugovorno jemstvo ili pristupanje dugu od strane pravnog lica, cesija potraživanja od državnih institucija i preduzeća, jemstvo fizičkog lica, hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu i zaloga na postojećoj opremi.

Minimalni iznos kredita za sva pravna lica iznosi 1.000.000,00 RSD, dok se maksimalni iznos svakog pojedinačnog kredita utvrđuje u skladu sa iznosom bankarske garancije koja predstavlja obezbeđenje tog kredita.

Maksimalni iznos do 1.000.000,00 RSD odobrava se privrednim subjektima kojima je sredstvo obezbeđenja jemstvo fizičkog lica ili hipoteka na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, dok se cesijom potraživanja od državnih institucija i preduzeća može obezbediti kredit do maksimalnog iznosa od 10.000.000,00 RSD, pod uslovom da ima najmanje 50 zaposlednih radnika.

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti – namenjeni s za mikro, mala, srednja i velika pravna lica koja su registrovana u relevantnom registru na području RS, a koji su dostavili finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan gubitak. Ovi krediti se odobravaju sa rokom otplate do 18 meseci u okviru kog je predviđen grejs period do 3 meseca, a otplata je u mesečnim ili tromesečnim anuitetima.
Kamatna stopa je 2,5% na godišnjem nivou obračunata uz primenu valutne klauzule.

Minimalni iznos kredita za sva pravna lica je 1.000.000,00 RSD, dok maksimalni iznos po jednom privrednom subjektu sa svim njegovim povezanim licima u toku kalendarske godine može biti do 250.000.000,00 RSD, ukoliko sredstvo obezbeđenja nije prvoklasna bankarska garancija, a minimalni broj zaposlenih je 50 radnika.

START-UP krediti – odobravaju se preduzetnicima, mikro i malim privrednom društvima koji su u Agenciji za privredne registre registrovani najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva. Oni subjekti koji zadovolje uslove Programa ostvaruju pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja. Privredni subjekti koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti mogu mogu ostvariti finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 40% vrednosti ulaganja. Preostali iznos ulaganja finansira se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina i grejs periodom do jedne godine u okviru tog perioda. Uz garanciju banke godišnja kamatna stopa je 1%, dok je uz ostala sredstva obezbeđenja godišnja kamatna stopa 2% uz primenu valutne klauzule. Iznos odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 RSD. Maksimalni iznos za sve privredne subjekte iznosi 6.000.000,00 RSD

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini- namenjen je preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i velikim privrednim subjektima i zadrugama registrovanim u APR-u koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i koji ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva iz podsticajnog programa mogu se iskorititi za :

 • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor namenjen potrebama obavljanja delatnosti.
 • Kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme, latae i dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje. Uslov je da polovna opema ne bude starija od pet godina.
 • trajna obrtna sredstva koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja
 • Nabavku softvera i računarske opreme
 • Mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Bespovratna sredstva za preduzetnike odobravaju se u minimalnom iznosu od 75.000,00 RSD, odnosno 250.000,00 RSD za pravna lica. Maksimalni iznos za sve privredne subjekte je 12.500.000,00 RSD. Rok otplate za pravna lica je 10 godina, sa grejs periodom do godinu dana i 8 godina za preduzetnike sa grejs periodom do godinu. Kamatna stopa iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja, uz primenu valutne klauzule.

Krediti za poslovanje u nerazvijenim područjima – namenjeni su svim privrednim subjektima u nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave ukoliko imaju pozitivan finansijski rezultat u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev i pozitivne tendencije u bruto bilansu u tekućoj godini.

Za mikro, mala, srednja i velika pravna lica iz nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave, investicioni krediti se odobravaju sa rokom otplate do 10 god u okviru kog je grejs period do jedne godine. Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou uz sredstvo obezbeđenja garancija menice poslovne banke, dok je za ostala sredstva obezbeđenja kamatna stopa 1,8% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule. Za preduzetnike se ovi krediti odobtravaju sa rokom otplate do 8 godina u okviru kog je grejks period do jedne godine.

Pravnim licim iz treće i četvrte grupe razvijenosti lokalne samouprave, kao i preduzetnicima iz ovih grupa,  krediti za trajna obrtna sredstva odobravaju se sa rokom otplate do 4 godine i grejs periodom do 6 meseci u okviru roka otplate. Kamatna stopa za ove kredite je 1% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija poslovne banke. Uz ostala sredstva obezbeđenja, kamatna stopa na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule iznosi 1,8%. Za preduzetnike je sredstvo obezbeđenja garancija menica poslovne banke za kredit sa makatnom stopom od 1% godišnje, dok je u ostalim slučajevima kamatna stop a1,8% godišnje uz primenu valutne klauzule.

Kredite za refinansiranje kredita kod banaka, Fond može odobravati jedino privrednim subjektima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom i zapošljavaju veći broj radnika. Odobravaju se sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija/avalirana menica poslovne banke, dok je u ostalim slučajevima 1,8% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule. Krediti se odobravaju sa rokom otplate do 5 godina, u okviru kog je grejs period do jedne godine.

Krediti za refinansiranje – namenjeni su privrednim subjektima koji se pretežno bave proizvodnom delatnošću i koji po poslednjem predatom bilansu kao i u momentu podnošenja zahteva za refinansiranje upošljavaju minimum 50 radnika, a koji su registrovani u relevantnom registru na području RS.

Kreditna sredstva se odobravaju sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija poslovne banke, dok je u ostalim slučajevima uz primenu valutne klauzule kamatna stopa na godišnjem nivou 1,8%. Krediti se odobravaju sa rokom otplate do 5 godina, u okviru kog je grejs period do jedne godine.

Minimalan iznos kredita za sva pravna lica iznosi 1.000.000,00 RSD, a za preduzetnike 300.000,00 RSD. Maksimalni iznos kredita po privrednom subjektu sa svim povezanim licima u toku kalendarske godine može biti do 250.000.000,00 RSD, ukoliko sredstvo obezbeđenja nije prvoklasna bankarska garancija. Ukoliko je sredstvo obezbeđenja prvoklasna bankarska garancija, iznos svakog pojedinačnog kredita utvrđuje se u skladu sa iznosom bankarske garancije koja predstavlja obezbeđenje tog kredita.

Garancije Fonda – mogu se izdavati za obezbeđenje kredita ili za obezbeđivanje drugih poslova podnosilaca zahteva. U slučaju zahteva jednog podnosioca za kredit i garanciju, Fond ne može odobriti ukoliko se i kredit i garancija odnose na isti pravni posao. Pravo na izdavanje garancije Fonda imaju privredni subjekti registrovani u relevantnom registru na području RS kao mikro, mala, srednja i velika pravna lica koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan gubitak.

Provizija za izdavanje garancije iznosi 2% godišnje od iznosa garancije. Ukoliko je garancija izdata kao obezbeđenje potraživanja sa valutnom klauzulom, za obračun provizije primenjuje se valutna klauzula.

Sve navedene usluge, u Republici Srbiji nude i poslovne banke. Ukoliko posmatramo uslove kreditiranja kod Fonda za razvoj i kod poslovnih banaka, većina pozitivnih uporednih elemenata je u korist Fonda. Za početak, rokovi otplate kredita kod Fonda za razvoj su na duži vremenski period za iste vrste kredita. Samim tim i grejs period koji je u okviru perioda otplate je duži. Kamatne stope  na godišnjem nivou  daleko su povoljnije kod Fonda za razvoj.

MicroFinance Consulting spreman je da svojim resursima i znanjem, stane iza Vas i pomogne u realizaciji zahteva prilikom dobijanja kredita kod Fonda za razvoj RS, a svoju proviziju naplati nakon odobrenja zahteva. Tom prilikom možemo Vam detaljnije objasniti razlike u finansiranju kod banaka i kod Fonda za razvoj, kao i prednosti i nedostatke finansiranja kod jednih i drugih institucija.

Blog

No Internet Connection