Chinese traditional English German Russian Serbian

Kada pomenemo poljoprivrednu proizvodnju, prva misao nam je ukusno domaće voće I povrće proizvedeno na domaćim plodnim njivama, od strane domaćina koji su dali deo sebe kako bi se na našim trpezama našli kvalitetni proizvodi. Dobiti kvalitetne proizvode u dovoljnoj količini da zadovolji potrebe tržišta, nemoguće je ukoliko se ne koristi adekvatna mehanizacija.

Kako bi sva poljoprivredna gazdinstva imala šanse za bolju, lakšu I kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju , Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2020. godini.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 6. januara do 29. maja 2020. godine, zaključno sa ovim danom.

Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za nabavku novog traktora namenjenog za poljoprivredne radove u biljnoj I stočarskoj proizvodnji. Investicija mora biti u traktor sa snagom motora do 60 kW, sa standardnim delovima, uređajima, opremom I pripadajućom traktorskom kabinom - koji je proizveden u Srbiji ili se uvozi u delovima I sklapa na proizvodnim linijama u Srbiji. Na taj način se podržava I ova grana privrede.

Od podsticaja su izuzeti nadoknađujući porezi, nabavka priključka za izvođenje radova, priključnih traktorskih vozila, troškovi nabavke delova, posebne dodatne opreme, kao I dr. operativni troškovi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za jednu kalendarsku godinu je 800.000 dinara.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Pravo da konkurišu na Javni poziv imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva, zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge. Uslov je da sva lica koja konkurišu za podsticaj budu upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava I da se nalaze u aktivnom statusu, a ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura na odgovarajućoj površini. Tako je neophodno da voće, povrće I cveće u zaštićenom prostoru bude na površini do 0,5 ha, jagodasto voće na površini do 2ha, odnosno ostalo voće do 5ha. Za parcele pod grožđem do 2ha, uslov je da budu upisane I u Vinogradarski registar. Kada su zasadi na otvorenom polju, uslov za povrće je da bude površina do 3 ha, za cveće od 0,1 do 50 ha, do 50 ha je I pod aromatičnim I lekovitim biljem, dok je do 2 ha predviđeno za žitarice, industrijsko I krmno bilje.

Lice koje ispunjava opšte uslove ostvaruje pravo na podsticaje ako:

  • u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond
  • u zavisnosti od vrste proizvodnje ima do najviše 19 mlečnih krava, odnosno do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu.

Korisnik može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine i može ostvariti pravo na podsticaje za nabavku samo jednog traktora.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2020. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Blog

No Internet Connection