Chinese traditional English German Russian Serbian

revolving kredit je vrsta kredita kod koga kreditor (banka) stavlja određeni iznos novčanih sredstava na raspolaganje klijentu, pri čemu se sredstva u okviru odobrenog iznosa mogu koristiti u svakom trenutku u obliku kontinuiranih kratkoročnih kredita. revolving kredit se odobrava kao okvirni iznos. Ovi krediti nemaju ugovoren rok otplate ni fiksnu mesečnu ratu. Odobrena sredstva je dozvoljeno koristiti  tokom celog vremena trajanja kredita, otplatiti dug i ponovo se zadužiti.

Ova vrsta kredita omogućava korisniku da nakon odobrenja kredita sam odredi dinamiku korišćenja novčanih sredstava u zavisnosti od prirode njegovog posla, a u skladu sa realnim potrebama. Svako korišćenje smanjuje raspoloživa sredstva, a vraćanje kredita ih  obnavlja  do prvotnog okvirno dozvoljenog iznosa. Pozajmljena sredstva korisnik može vraćati delimično ili u celini kad god ima viškove priliva sredstava i ponovo ih koristiti kad god mu se za to opet ukaže potreba sve do isteka roka okvirnog kredita.

Kamata se kod ovog kredita obračunava I plaća samo na iznos korišćenih sredstava tako da jedinu mesečnu obavezu po ovom kreditu predstavlja servisiranje kamate obračunate na prosečan iznos korišćenih sredstava tokom tog meseca. Neke banke praktikuju da naplaćuju u proviziju na iznos neikorišćenih sredstava koja je svakako manja od kamate koja se naplaćuje na iznos korišćenih sredstava.

Revolving krediti za pravna lica odobravaju se za nabavku obrtnih sredstava. Maksimalni iznos kredita uslovljen je kreditnim potencijalom klijenta. Minimalni iznos kredita, kao I period otplate, zavisi od politike banke kod koje se aplicira za revolving kredit.

Jedan oblik revolving kredita su i revolving kreditne kartice. revolving kredit je okvirni iznos kredita s automatskim obnavljanjem, koji Banka odobrava podnosiocu zahteva za izdavanje kreditne kartice. Online slot mašina poredi tu ruku sa tablicom za isplate, i ako je ruka pobednička, odgovarajući broj kredita se dodaje na metar. Raspoloživi iznos se umanjuje korišćenjem kreditne kartice, dok otplata kredita omogućuje ponovno korišćenje kreditne kartice  do iznosa odobrenog limita.

Kod kreditnih kartica se ne određuje iznos mesečne rate, već se određuju  samo minimalne mesečne uplate kojim se otplaćuje određeni deo glavnice i kamate. Određene minimalne mesečne uplate su obično niske, jer na taj način dug na kreditnoj kartici postoji što duže, samim tim Banke ostvaruju veće prihode od kamate.

Blog

No Internet Connection