Chinese traditional English German Russian Serbian

Obrtna sredstva predstavljaju deo poslovnih sredstava neophodna za neometano odvijanje poslovne aktivnosti. Ova sredstva se tokom poslovnog ciklusa troše i svoju vrednost prenose na nove proizvode. U praksi, trajna Obrtna sredstva imaju karakter stalnih sredstava koja doprinose ubrzavanju poslovne aktivnosti. Iz tog razloga, svako preduzeće teži da raspolaže određenim obimom trajnih obrtnih sredstava.

U cilju podsticanja razvoja malih i srednjih preduzeća, Fond za razvoj odobrava kredit za trajna Obrtna sredstva kako bi se pružila mogućnost da se obezbedi finansiranje tekućih obaveza. Ove obaveze proističu iz redovnog poslovanja i odnose se na obezbeđenje sredstava za:

  • nabavku sirovina i materijala,
  • nabavku zaliha,
  • pokrivanje tekućih proizvodnih rashoda.

Potrebno je napomenuti da u odobravanju kredita za trajna Obrtna sredstva postoji jednak tretman malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Tako je na primer za mala i srednja preduzeća rok otplate kredita do četiri godine sa grejs periodom od šest meseci. Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou i to ukoliko je kao sredstvo obezbeđenja priložena garancija banke, dok je u ostalim slučajevima kamatna stopa 1,8% uz primenu valutne klauzule. Gornja i donja granica vrednosti kredita koji se može odobriti zavisi od boniteta privrednog subjekta i instrumenta obezbeđenja kredita.

Instrumenti obezbeđenja kredita su:

  • garancija ili avalirane menice poslovne banke; i/ili
  • menica i  menično  ovlašćenje  jemca/pristupioca  dugu  (ukoliko  postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta; i/ili
  • hipoteka prvog reda na nepokretnostima
  • zaloga na  proizvodnoj  opremi  i  drugim  pokretnim  stvarima, i
  • menica i menično ovlašćenje preduzetnika.

Blog

No Internet Connection